Regulamin konkursu "Choinka"

20 grudnia 2018
Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się artystyczny (z dziedziny kultury i sztuki) konkurs filmowy pod nazwą "Choinka", zwany dalej "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest PL.2012+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293205, o kapitale zakładowym w kwocie 12.000.000,00 zł, NIP 701-009-57-15, Regon 141171910, zwana dalej "Organizatorem".
 3. Celem Konkursu jest wybór dwudziestu najciekawszych prac – zdjęć, które przedstawiają choinki.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie za pośrednictwem strony www.pgenarodowy.pl, przy wykorzystaniu profilu PGE Narodowego w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/PGENarodowy). 
§ 2. Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, z wyłączeniem:
  a) pracowników Organizatora oraz osób świadczących czynności na rzecz Organizatora na podstawie stosunku zlecenia;
  b) osób najbliższych w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1) powyżej, przy czym za osobę najbliższą uważa się osobę będącą małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
  c) innych osób, jeżeli ich udział w Konkursie mógłby wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i obiektywności wyniku Konkursu.
 2. W imieniu osób niepełnoletnich, tj. osób, które w momencie dokonywania zgłoszenia nie ukończyły 18. roku życia, prace zgłaszać mogą wyłącznie ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni. Dokonując zgłoszenia w imieniu osoby niepełnoletniej, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny wyraża zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu.
§ 3. Warunki udziału w konkursie
 1. Zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie własnej fotografii w komentarzu do postu konkursowego w serwisie Facebook.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż:
  a) z zastrzeżeniem § 2. ust. 2 Regulaminu, jest autorem pracy zgłoszonej przez niego do Konkursu;
  b) zgłoszona przez niego praca jest oryginalna, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, i że zgłaszając pracę nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych i majątkowych, a także dóbr osobistych osób trzecich;
  c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy w zakresie umożliwiającym udzielenie licencji, zgodnie z ust. 4 poniżej.
 4. W przypadku, jeżeli zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik z momentem dokonania zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy przesłanej w ramach zgłoszenia do konkursu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, obejmującą następujące pola eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania lub zwielokrotniania filmu – stwarzanie dowolną techniką, dowolnymi środkami i w dowolnej formie egzemplarzy, w tym również wprowadzania go w formie zapisu cyfrowego i do sieci informatycznej (Internetu);
  b) w zakresie obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy pracy; 
  c) w zakresie rozpowszechniania - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności umieszczenie zdjęcia na stronie www.pgenarodowy.pl oraz profilach PGE Narodowego w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram.
 5. Z momentem dokonania zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi również zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do pracy przesłanej w ramach zgłoszenia. 
 6. Odpowiedzialność za zgodność z prawdą oświadczeń, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, ponosi Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, chociażby wynikała ona z lekkomyślności Uczestnika.
§ 4. Zasady i przebieg Konkursu
 1. Termin publikowania komentarzy będących zgłoszeniami, o których mowa  w § 3. ust. 1,  upływa w dn. 20.12.2018 roku o godz. 17.00. Zgłoszenia publikowane po terminie określonym w zdaniu poprzedzającym nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzcy.
 2. W ramach zgłoszenia Uczestnik jest zobligowany opublikować zdjęcie w komentarzu do postu konkursowego w serwisie Facebook.
 3. Zgłoszenia należy składać wyłącznie za pośrednictwem serwisu Facebook. Zwycięzca zobowiązuje się przesłać organizatorowi dane umożliwiające identyfikację autora pracy, tj.:
  a) imię i nazwisko autora, 
  b) data urodzenia autora, 
  c) adres zamieszkania autora
  d) numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu z autorem w razie uzyskania przez niego tytułu laureata.
 4. Laureatem Konkursu zostanie dwudziestu autorów prac, które – w uznaniu Jury – będą pracami o najwyższej wartości artystycznej, wskazując przy tym na oryginalność i pomysłowość jej autora.
 5. Decyzja Jury co do wyboru laureata wskazanego w ust. 4 powyżej jest ostateczna.
 6. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu tego tytułu w drodze korespondencji elektronicznej za pośrednicwem serwisu Facebook. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
§ 5. Nagrody
 1. Każdy laureat, o którym mowa w § 4. ust. 4., otrzyma 1 (słownie: jedno) podwójne zaproszenie na uroczyste odpalenie iluminacji świątecznej w Zimowym Miasteczku, które odbędzie się na płycie PGE Narodowego 21 grudnia 2018 roku o godz. 18.00. Wartość nagrody to 20 PLN (słownie: dwadzieścia PLN 00/100).
 2. Nagroda będzie do odbioru osobistego we wskazanym miejscu na terenie PGE Narodowego.
 3. Nagroda będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
§ 6.  Procedura reklamacyjna
 1. Prawo składania reklamacji w przedmiocie niezgodności sposobu przeprowadzenia Konkursu z postanowieniami niniejszego Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi, w nieprzekraczalnym terminie 20 godzin od dnia opublikowania wyników Konkursu w sposób określony w § 4. ust. 6 zd. 2., tj. od publicznego ogłoszenia laureatów. 
 2. Prawo składania reklamacji w przedmiocie innym, niż wskazany w ust. 1 powyżej, przysługuje każdej osobie, której interes prawny został naruszony w wyniku przeprowadzenia Konkursu.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, na adres: PL.2012+ sp. z o. o., ul. Ks. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. W przypadku reklamacji, o których mowa w ust. 1, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 
 4. Reklamacja powinna wskazywać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail osoby reklamującej, a także zawierać przyczynę reklamacji oraz uzasadnienie. W przypadku reklamacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, konieczne jest również wskazanie naruszonego postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki. O decyzji Organizatora osoba reklamująca zostanie poinformowana w formie pisemnej, a także – jeżeli Organizator uzna to za konieczne – w drodze korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.
§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zamieszcza Regulamin Konkursu na stronie www.pgenarodowy.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia danego Uczestnika od udziału w konkursie, obejmujące także prawo pozbawienia nagrody, o której mowa w § 5. ust. 1. 
 3. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, iż do Konkursu zastosowanie mają odpowiednie regulaminy serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 833) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator.
 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej wierze. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie czternastu dni od dnia poinformowania o zaistniałym sporze, spór zostanie oddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.