PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland odbędzie się 7 sierpnia 2021 roku

Zamknij formularz
*
*
*
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.

Zawody Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu na PGE Narodowym w Warszawie – PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland odbędą się 7 sierpnia 2021. Bilety na turniej, który miał się odbyć 15 maja 2021 roku, a w związku z COVID-19 został przełożony, zachowują ważność.

— Aktualna sytuacja epidemiczna w kraju, a także nasza troska o bezpieczeństwo kibiców, jak również fakt, iż aktualnie nie ma możliwości formalnych do organizacji PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland na PGE Narodowym, powodują, że ustaliliśmy wspólnie z Międzynarodową Federacją Motocyklową, BSI oraz operatorem PGE Narodowego, PL.2012+, aby wszystkie bilety na przyszłoroczne zawody zachowały ważność w kolejnym nowym terminie — powiedział Michał Sikora, Prezes Polskiego Związku Motorowego. — PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland odbędzie się 7 sierpnia, bo do tak dużego przedsięwzięcia organizacyjnego, logistycznego i sportowego potrzebny jest czas na przygotowania, a obecnie nie ma ku temu możliwości. Najważniejsze jest ponadto bezpieczeństwo i zdrowie kibiców. Przede wszystkim nie chcemy, aby posiadacze biletów byli w jakikolwiek sposób poszkodowani przy ewentualnych ograniczeniach dotyczących liczby widzów, którzy mogliby zasiąść na PGE Narodowym w maju. PZM Warsaw FIM SGP of Poland to impreza o międzynarodowej randze i dużej renomie, na którą wszyscy czekamy i uważamy, że nowy termin jest odpowiedni, mając na uwadze aktualną sytuację w kraju i na świecie.

Paul Bellamy, Wicerezes Motorsports Events IMG dodał: — Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie pozwoli naszym partnerom zorganizować dla polskich fanów światowej klasy imprezę, a przede wszystkim zawody sportowe wysokiej klasy, których oczekują, znają i kochają w Warszawie. Cieszymy się, że w sierpniu 2021 roku wrócimy na kultowy PGE Narodowy z największymi gwiazdami żużla.

Polski Związek Motorowy informuje, że wszystkie bilety, w tym także bilety VIP GOLD, SILVER i PREMIUM, a także bilety uprawniające do oglądania zawodów z lóż PGE Narodowego, zaproszenia oraz nagrody konkursowe zachowują ważność w nowym terminie zawodów – 7 sierpnia 2021 roku. Nie trzeba ich wymieniać, ani w żaden inny sposób autoryzować lub potwierdzać.

Jednocześnie istnieje możliwość dokonania zwrotu biletów zgodnie z następującą zasadą: w terminie od 28.12.2020 do 10.01.2020 na stronie internetowej www.kupbilet.pl na zamieszczonym tam formularzu zwrotu. Po jego wypełnieniu PZM będzie miał do 180 dni na zwrot przelewem środków (zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw www.isap.sejm.gov.pl/isap.nsf).

Brak wypełnienia formularza w czasie od 28.12.2020 do 10.01.2021 włącznie, będzie skutkować przeniesieniem ważności biletu na 2021 PZM Warsaw FIM SGP of Poland. Wszystkie zwrócone bilety trafią do ogólnej puli sprzedaży, o której PZM poinformuje w osobnym komunikacie.

PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland pierwotnie miało zostać rozegrane 16 maja 2020 roku. W związku z COVID-19 zawody przełożono najpierw na 8 sierpnia 2020, a następnie na 15 maja 2021 roku. Aktualnym terminem jest 7 sierpnia 2021 roku.

Procedura zwrotu w Internecie:
  1. Zaloguj się na www.kupbilet.pl
  2. Znajdź rezerwację do anulowania biletów (zakładka moje konto/zamówienia)
  3. Utwórz wniosek o zwrot (zakładka szczegóły rezerwacji/zamówienia):
Krok I składania wniosku o zwrot: należy wybrać/zaznaczyć miejsca, które mają podlegać zwrotowi

Krok II składania wniosku o zwrot: należy wypełnić dane

Krok III (ostatni) składania wniosku o zwrot: należy potwierdzić odbiór przez kliknięcie w link

Infolinia

+48 695 378 585 (w dni powszednie) 10:00 – 16:00 lub całodobowo elektroniczny konsultant po zalogowaniu do swojego profilu na stronie www.kupbilet.pl


ENG

PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland will be held on August 7, 2021

Purchased tickets are still valid for the new date of the event.
Due to the ongoing impacts of Covid-19, the Polish Automobile and Motorcycle Federation, FIM, BSI and the operator of PGE Narodowy stadium, PL.2012+, have decided to postpone the 2021 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, scheduled to take place on 15 May, to 7 August. All purchased tickets will remain valid for the new event date.

— The current epidemic situation in Poland, our concern for the safety of fans, as well as the fact that currently there are no formal possibilities to organize the PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix od Poland at the PGE Narodowy stadium, mean that we agreed together with FIM, BSI and the operator of PGE Narodowy stadium, PL.2012+, that all tickets for next year's event remain valid in the next new date — said Michał Sikora, President of the Polish Automobile and Motorcycle Federation. — PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland will take place on August 7, because for such a large organizational, logistic and sports undertaking, time is needed to prepare, and currently there is no possibility for it. Moreover, the health and safety of the fans are the most important. First of all, we do not want ticket holders to be in any way disadvantaged with any restrictions on the number of viewers who could sit at PGE Narodowy in May. PZM Warsaw FIM SGP of Poland is an event of international importance and great reputation, for which we are all waiting and we believe that the new date is appropriate, bearing in mind the current situation in the country and in the world.

Paul Bellamy, Senior Vice President of Motorsports Events at IMG, said: — We are confident that this move will allow our partners to bring Polish fans the world-class event and racing action they have come to expect, know and love in Warsaw. We are incredibly excited to be returning to the iconic PGE Narodowy Stadium with Speedway’s biggest stars in August 2021.

PZM informs that all tickets, including VIP GOLD, SILVER and PREMIUM tickets, as well as skyboxes tickets, invitations and prize tickets remain valid on the new date of the event - August 7, 2021. They do not need to be replaced, authorised or confirmed.

At the same time, it is possible to return tickets in accordance with the following rule: from 28.12.2020 to 10.01.2021 on the website www.kupbilet.pl on the return form posted there. After filling it, the PZM will have up to 180 days to return amount by bank transfer (in accordance with the Act of March 31, 2020 amending the Act on special solutions related to the prevention and combating of COVID-19, other infectious diseases and crisis situations caused by them, and some other acts www.isap.sejm.gov.pl/isap.nsf).

Failure to complete the form within the period from 28.12.2020 to 10.01.2021 inclusive will result in the ticket validity to 2021 PZM Warsaw FIM SGP of Poland. All returned tickets will go to the general sales.

The PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland was originally scheduled to May 16, 2020. Due to COVID-19, the event was postponed first to August 8, 2020, and then to May 15, 2021. The current date is August 7, 2021.

Online return procedure:
  1. Log in to www.kupbilet.pl
  2. Find a reservation for canceling tickets (my account/orders tab)
  3. Create a return request (booking/order details tab):
Step I: select / mark the places to be returned

Step II: fill in the details

Step III: confirm receipt by clicking on the link

Support: +48 695 378 585 10:00 am – 4:00 pm