Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne o wartości do 30.000 EURO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PL.2012+ Sp. z o.o.
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania PL.2012+ Sp. z o.o., a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z Administratorem.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz aktów wykonawczych do nich wydanych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PL.2012+ Sp. z o.o. tj. prowadzenie i nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówienia, a w razie zawarcia umowy – w celu prawidłowego wykonania umowy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PL.2012+ Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest PL.2012+ Sp. z o.o.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych, cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych, cele statystyczne.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie danych osobowych, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw z uwagi na zachodzący według niej brak prawnie uzasadnionej podstawy po stronie Administratora wobec przetwarzania, a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, która składa sprzeciw, w przypadku przetwarzania danych (w tym profilowania) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, jednakże Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu jeśli wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  f) prawo do przenoszenia danych – w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

  g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PL.2012+ Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w razie wyboru Państwa oferty – do zawarcia i wykonania umowy.
 10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.