Regulamin konkursu "Najciekawsza odsłona PGE Narodowego na 7 urodziny"


§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się artystyczny (z dziedziny kultury i sztuki) konkurs fotograficzny pod nazwą "Najciekawsza odsłona PGE Narodowego na 7 urodziny", zwany dalej "Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest PL.2012+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293205, o kapitale zakładowym w kwocie 12.000.000,00 zł, NIP 701-009-57-15, Regon 141171910, zwana dalej "Organizatorem".
 3. Celem Konkursu jest wybór 1 (słownie: jednej) najciekawszej i najbardziej oryginalnej pracy fotograficznej, w której przedstawiony zostanie PGE Narodowy. 
 4. Konkurs przeprowadzony będzie za pośrednictwem strony www.pgenarodowy.pl. Przyjmowane będą tylko zgłoszenia przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@pgenarodowy.pl. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Konkurs będzie komunikowany przy wykorzystaniu strony www.pgenarodowy.pl, profilu PGE Narodowego w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/PGENarodowy) oraz profilu w serwisie Instagram (www.instagram.com/PGENarodowy). 

§ 2. Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem:
  1. pracowników Organizatora oraz osób świadczących czynności na rzecz Organizatora na podstawie stosunku cywilnoprawnego;
  2. osób najbliższych w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1) powyżej, przy czym za osobę najbliższą uważa się osobę będącą małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,

§ 3. Warunki udziału w konkursie
 1. Zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie fotografii oraz wypełnionych i podpisanych załączników do Regulaminu wymienionych w § 3. ust. 2 na adres e-mail: konkurs@pgenarodowy.pl w terminie od 29.01.2019 r. godz. 09:00 do 19.02.2019 r. godz. 23:59:59.
 2. Załącznikami do Regulaminu są: 
  1. Załącznik numer 1 - "Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu "Najciekawsza odsłona PGE Narodowego na 7 urodziny",
  2. Załącznik numer 2 – "Oświadczenie o udzieleniu licencji", 
  3. Załącznik numer 3 - "Informacja o ochronie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie".
 3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1, podając:
  1. imię i nazwisko,
  2. wiek,
  3. adres zamieszkania,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu.

  Organizator informuje, iż powyższe dane będą służyły m.in. do kontaktu w celu poinformowania o ewentualnej wygranej, w związku z czym Uczestnik powinien podać dane kontaktowe, które umożliwią szybki kontakt z Uczestnikiem.
 4. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż:
  1. jest autorem pracy zgłoszonej przez niego do Konkursu i wykonał ją samodzielnie;
  2. zgłoszona przez niego praca jest oryginalna, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, i że zgłaszając pracę nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych, a także dóbr osobistych osób trzecich;
  3. jeżeli na fotografii występują jakiekolwiek osoby trzecie, Uczestnik uzyskał zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku, w tym na zgłoszenie fotografii do Konkursu; 
  4. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy w zakresie umożliwiającym udzielenia licencji, zgodnie z ust. 5 poniżej;
  5. zgłoszona praca nie zawiera treści obraźliwych, pornograficznych, antyreligijnych, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dobre obyczaje;
  6. przesłane prace nie są fotomontażem i nie są przetworzone elektronicznie.
 5. W przypadku, jeżeli przesłane zdjęcia stanowią utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy przesłanej w ramach zgłoszenia do Konkursu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, obejmującą następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania lub zwielokrotniania zdjęć – stwarzanie dowolną techniką, dowolnymi środkami i w dowolnej formie egzemplarzy, w tym również wprowadzania go w formie zapisu cyfrowego, do sieci informatycznej (Internetu) i do własnych baz danych, oraz na każdym nośniku danych, w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy pracy; 
  3. w zakresie zwielokrotniania i rozpowszechniania - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, jak również publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności umieszczenie zdjęcia na stronie www.pgenarodowy.pl oraz profilach PGE Narodowego w serwisach społecznościowych typu Facebook, Twitter i Instagram,
  4. dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;
  5. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności Organizatora;
  6. wykonywanie praw zależnych do fotografii w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem zdjęcia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji zdjęcia, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, w tym decydowania o integralności utworu, pierwszym rozpowszechnianiu utworu, opatrzeniu go imieniem i nazwiskiem autora, pseudonimem lub anonimowo,

  przy czym Organizator nie ma obowiązku wykorzystania ww. fotografii na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.
 6. Prawa autorskie do wszelkich przeróbek, modyfikacji i adaptacji fotografii (w tym prawo do korzystania i dysponowania nimi) będą stanowiły wyłączną własność Organizatora, zgodnie z zakresem wskazanym w ust. 5 powyżej.
 7. Odpowiedzialność za zgodność z prawdą oświadczeń, o których mowa w ust. 4  niniejszego paragrafu, ponosi Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, chociażby wynikała ona z lekkomyślności Uczestnika.
 8. Oświadczenia w zakresie udzielenia licencji przez Uczestników Konkursu stanowią Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. 
 9. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu, którego zgłoszenie konkursowe narusza postanowienia Regulaminu lub którego zgłoszenie jest niekompletne.

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu
 1. Termin przesyłania zdjęć wraz z załącznikami, o których mowa w § 3. ust. 2, będących kompletnym zgłoszeniem, upływa w dn. 19.02.2019 roku o godz. 23:59:59. Zgłoszenia przesyłane po terminie określonym w zdaniu poprzedzającym lub zgłoszenia niekompletne (w tym również niepodpisane załączniki) nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy wyłanianiu laureatów.
 2. Laureatem Konkursu zostanie autor pracy, która – w uznaniu Jury – będzie pracą o najwyższej wartości artystycznej, wskazując przy tym na oryginalność i pomysłowość jej autora (dalej: "Laureat").
 3. Laureat może otrzymać tylko jedną nagrodę, bez względu na ilość zgłoszonych do Konkursu prac.
 4. Decyzja Jury co do wyboru Laureata wskazanego w ust. 2 powyżej jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 6. Regulaminu.
 5. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu tego tytułu w drodze korespondencji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na dane kontaktowe wskazane w Załączniku nr 1. Laureat zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie wiadomości w terminie 3 dni roboczych. W razie braku potwierdzenia w powyższym terminie, Organizator będzie próbował skontaktować się z Laureatem telefonicznie następnego dnia roboczego – w ciągu tego dnia dojdzie do trzech prób kontaktu telefonicznego. W razie bezskutecznych prób skontaktowania się telefonicznego, wybrany Laureat traci prawo do nagrody, a Jury wybierze kolejnego Laureata. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 7. Organizator zamieści oficjalną informację dotyczącą Laureata Konkursu do dnia 26.02.2019 r. na stronie internetowej: www.pgenarodowy.pl.
 8. Jury Konkursu będzie składało się z:
  1. Przewodniczący Jury – Monika Borzdyńska, Dyrektor ds. Komunikacji i Promocji,
  2. Wiceprzewodniczący Jury – Michał Proszowski, Wicedyrektor ds. Komunikacji i Promocji,
  3. Członek Jury - Magdalena Siemieniako, Grafik,
  4. Członek Jury – Ewa Wydrych, Menadżer ds. Marketingu.

§ 5. Nagrody
 1. Laureat, o którym mowa w § 4. ust. 2., otrzyma 1 (słownie: jedną) koszulkę Reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn wraz z podpisami piłkarzy. Wartość nagrody to 299,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych  00/100).
 2. Nagroda powinna zostać odebrana przez Laureata osobiście w biurze Organizatora, Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. O dokładnym dniu oraz godzinie odbioru nagrody Laureat zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 3. Nagroda będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową oraz bez możliwości przenoszenia prawa do nagrody na inne osoby.

§ 6. Procedura reklamacyjna
 1. Prawo składania reklamacji w przedmiocie niezgodności sposobu przeprowadzenia Konkursu z postanowieniami niniejszego Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania wyników Konkursu w sposób określony w § 4. ust. 7. lub zaistnienia/dowiedzenia się o okoliczności powodującej niezgodność przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.
 2. Prawo składania reklamacji w przedmiocie innym, niż wskazany w ust. 1 powyżej, przysługuje każdej osobie, której interes prawny został naruszony w wyniku przeprowadzenia Konkursu.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, na adres: PL.2012+ sp. z o. o., ul. Ks. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja – konkurs Najciekawsza odsłona PGE Narodowego na 7 urodziny". W przypadku reklamacji, o których mowa w ust. 1, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 
 4. Reklamacja powinna wskazywać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail osoby reklamującej, a także zawierać przyczynę reklamacji oraz uzasadnienie. W przypadku reklamacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, konieczne jest również wskazanie naruszonego postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. O decyzji Organizatora osoba reklamująca zostanie poinformowana w formie pisemnej, a także – jeżeli Organizator uzna to za konieczne – w drodze korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.

§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zamieszcza Regulamin Konkursu na stronie www.pgenarodowy.pl.
 2. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozpatruje Organizator.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia danego Uczestnika od udziału w konkursie, obejmujące także prawo pozbawienia nagrody, o której mowa w 
§ 5. ust. 1. 
 5. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się oraz zaakceptowania polityki przetwarzania danych osobowych stosowaną przez Organizatora, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone w dobrej wierze. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie czternastu (14) dni od dnia poinformowania o zaistniałym sporze, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym. 
 7. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 165, z późn. zm.).
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie powszechnym.
 9. Konkurs nie jest organizowany, wspierany, sponsorowany ani związany 
z serwisem Instagram lub Facebookiem, ani jego właścicielami czy administratorami.

Do pobrania