Dostawa trawy syntetycznej na PGE Narodowy w Warszawie wraz z odpowiednim jej przycięciem


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Dostawę trawy syntetycznej na PGE Narodowy w Warszawie wraz z odpowiednim jej przycięciem

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania