Dostawa wraz z montażem i demontażem nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową i odpowiednim jej utrzymaniem


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę wraz z montażem i demontażem nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową i odpowiednim jej utrzymaniem 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik do OPZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania