Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego na terenach zewnętrznych PGE Narodowego w Warszawie


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego na terenach zewnętrznych PGE Narodowego w Warszawie"


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do PFU

Załącznik nr 3 do PFU

Załącznik nr 7 do SIWZ – Umowa

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania