Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego na terenach zewnętrznych PGE Narodowego w Warszawie" - unieważniono


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego na terenach zewnętrznych PGE Narodowego w Warszawie" - unieważniono

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do PFU

Załącznik nr 3 do PFU

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania