Zapewnienie Zabezpieczenia Medycznego na potrzeby Imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Zapewnienie Zabezpieczenia Medycznego na potrzeby Imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 4 do SIWZ w wersji edytowalnej

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na zadane pytania i zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert