Zapewnienie Zabezpieczenia Medycznego na potrzeby Imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Zabezpieczenie medyczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków wraz z załącznikami

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 w wersji edytowalnej

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Klucz publiczny

Załączniki do umowy

Odpowiedzi na zadane pytania wraz z modyfikacją SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania