Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PL.2012+ Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na terenie PGE Narodowego lub/i na terenach zewnętrznych

Zmiana terminu składania ofert na dzień 26 stycznia 2021

Zmiana terminu składania ofert na dzień 20 stycznia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. obowiązku podatkowego

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz Kalkulacji Kosztów

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór Umowy

Załączniki do Wzoru Umowy