Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem internetowym www.pgenarodowy.pl

§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia przez PL.2012+ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu informacyjnego pod adresem internetowym www.pgenarodowy.pl

§ 2

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: PL.2012+ z siedzibą w Warszawie przy al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, REGON 141171910, NIP: 7010095715, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293205, o kapitale zakładowym 12.000.000,00 zł w całości wpłaconym, Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem internetowym "www.pgenarodowy.pl”, Portal - Portal internetowy zatytułowany „PGE Narodowy w Warszawie”, będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym pod adresem internetowym www.pgenarodowy.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm), świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu.

§ 3

Na podstawie niniejszego Regulaminu PL.2012+ w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

  • informacje związane z działalnością PL.2012+ , a także informacje dotyczące budowy PGE Narodowy w Warszawie,
  • aplikację „Zobacz jak powstaje PGE Narodowy” umożliwiającą odbiór obrazu z kamer rejestrujących budowę PGE Narodowego w Warszawie,
  • aplikację „Kontakt” umożliwiającą przekazywanie przez Użytkownika informacji drogą elektroniczną do wybranych pracowników PL.2012+,
  • aplikację „Szukaj” umożliwiającą odnalezienie przez Użytkownika informacji w Portalu na podstawie słów kluczowych.

§ 4

Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 3, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet korzystający z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox 3.5, Internet Explorer 7, Opera 9.

§ 5

Użytkownik korzystający z Portalu jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez PL.2012+ drogą elektroniczną, o których mowa w § 3.

§ 6

Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług PL.2012+.

§ 7

Wszelkie prawa do całej zawartości Portalu są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, oraz do korzystania z dostępnych aplikacji, o których mowa w § 3, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do PL.2012+ lub innych podmiotów. W szczególności żadna część Portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PL.2012+.

§ 8

PL.2012+ na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Portalu.

§ 9

PL.2012+ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. PL.2012+ nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych w Portalu ponosi Użytkownik. PL.2012+ nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania przez Użytkownika z Portalu.

§ 10

Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez PL.2012+ usług drogą elektroniczną, nie może dostarczać do PL.2012+ treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez PL.2012+ usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do PL.2012+ za pomocą formularza. PL.2012+ rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika. Po rozpatrzeniu reklamacji PL.2012+ wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

§ 12

PL.2012+ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.