Zamknij

Polityka prywatności


1. Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzanie danych przez PL.2012+ w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka PL.2012+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, REGON 141171910, NIP: 7010095715, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00002932 (dalej jako „PL.2012+”).

2. PL.2012+ może przetwarzać dane osobowe:
a) w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także udzielonej przez kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PL.2012+ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PL.2012+ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PL.2012+ Sp. z o.o. tj. prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro;
f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób odwiedzających stadion i pozostałe monitorowane obiekty oraz teren przyległy, ochrony mienia dokonywanego za pomocą monitoringu wizyjnego (CCTV);
g) w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PL.2012+ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony, a także w celach remarketingowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności na zasadach określonych w polityce cookies.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji

1. W przypadku rekrutacji na stanowisko w którym planuje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy, natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym za działania potwierdzające jej udzielenie będziemy uznawać przesłanie nam dokumentów aplikacyjnych.

2. W przypadku rekrutacji na stanowisko w którym planuje się współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub współpracy biznesowej (B2B) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy dokonywanych z inicjatywy kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku wyrażenia zgody na rekrutację w przyszłych procesach rekrutacyjnych przetwarzanie danych następować będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody bez wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania danych.

4. Państwa dane osobowe mogą być nam przekazane przez portal rekrutacyjne w tym pracuj.pl lub przez osobę polecająca Państwa do pracy. Zawsze jednak przekazanie tych danych odbywa się na Państwa wyraźną prośbę (aplikacja na ofertę, przekazanie CV lub wyrażenie stosownej zgody).

5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy, w tym przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne lub w przypadku brania udziału w procesach rekrutacyjnych naszych klientów, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez rok od momentu złożenia aplikacji.

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

1. Podanie danych w celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane pytanie w tym przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.

2. Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego w celu nawiązania przez nas kontaktu.

3. Źródłami z których mogą pochodzić dane osobowe o których mowa powyżej są strony internetowe Państwa pracodawców lub firm, sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline oraz nasi partnerzy biznesowi.

4. Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

5. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

1. W przypadku pozostawienia swojego adresu email w formularzu zapisu na newsletter oraz wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym w tym newsletter PL.2012+.

2. Newsletter może zawierać informacje o charakterze informacji handlowych, a także informacje o najnowszych produktach i usługach oraz aktualnościach w PL.2012+.

3. Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e- mail jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.

4. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane dane.

6. Osoba której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.

7. PL.2012+ uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonania umów

1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony, będą one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PL.2012+ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.

2. Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jest konsumentem dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia umowy.

4. PL.2012+ informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.

7. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PL.2012+ Sp. z o.o. tj. prowadzenie i nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówienia, a w razie zawarcia umowy – w celu prawidłowego wykonania umowy na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Dane osobowe przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze  względu na obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych, cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych, cele statystyczne.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób odwiedzających stadion i pozostałe monitorowane obiekty oraz teren przyległy, ochrony mienia dokonywanego za pomocą monitoringu wizyjnego (CCTV)

1. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego (CCTV) odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, osób odwiedzających stadion i pozostałe monitorowane obiekty oraz teren przyległy, ochrony mienia.

2. Wizerunek osób odwiedzających PGE Narodowy jest rejestrowany za pośrednictwem kamer znajdujących się na terenie PGE Narodowego i terenach przyległych zarządzanych przez PL.2012+ sp. z o.o.

3. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym (CCTV) obejmuje:
a) budynek siedziby Spółki PL.2012+ (między innymi: wejścia/wyjścia, korytarze);
b) bryłę stadionu (między innymi: wejścia/wyjścia, trybuny, korytarze, parkingi wewnętrzne, płyta, strefy handlowo-usługowe, strefy VIP);
c) tereny przyległe (między innymi: parkingi zewnętrzne, okolice bram stadionu, główne ciągi komunikacyjne);

4. Na terenach przyległych i ww. wymienionych budynkach znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a) art.6 ust. 1 lit. c RODO: „Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”- w zakresie utrwalania przebiegu imprezy masowej, zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
b) art.6 ust. 1 lit. f RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”, w szczególności:
- na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora,
- w zakresie monitoringu, do którego wprowadzenia uprawniony jest Administrator jako pracodawca na podstawie art. 22(2) par.1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy.

6. Za pomocą monitoringu wizyjnego rejestrujemy: wizerunek; numer rejestracyjny pojazdu, jeżeli są w zasięgu kamer systemu CCTV. Rejestracji i zapisowi danych podlega obraz, a w przypadku kamer na trybunach również dźwięk.

7. Udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do wstępu na obiekt i uczestniczenia w organizowanych na nim wydarzeń (zwłaszcza o charakterze masowym i podwyższonego ryzyka). Udostępnienie przez numeru rejestracyjnego pojazdu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wjazdu na teren objęty monitoringiem CCTV.

9. Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. PL.2012+ korzysta z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google.

4. Przekazane dane będą przetwarzane w celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie.

10. Prawa przysługujące osobom fizycznym

1. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest przez nas udzielona zgoda;
b) prawo dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawa przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes PL.2012+.
h) prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W przypadku przetwarzania danych w celu analityki na podstawie identyfikatorów internetowych prawa od b-g mogą być realizowane przez osoby, których dane dotyczą na zasadach określonych przez Google LLC (polityce prywatności Google).

11. Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: ODO@pgenarodowy.pl

12. Zabezpieczenia

W szczególności, za pomocą szyfrowania PL.2012+ zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

13. Inni odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawniane firmom wsparcia informatycznego w tym serwisantom systemów informatycznych oraz firmom hostingowym.

Polityka Cookies


1. Definicje:

1. Administrator – PL.2012+.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową  dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis- oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie pgenarodowy.pl.

6. Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

7. Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył dostępu plików Cookies, oznacza to, że dokonał działania wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody na działanie plików Cookies. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

10. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki Cookies.

2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies oraz nawigacja po serwisie w przypadku braku zmiany ustawień przeglądarki w zakresie wykorzystywania plików Cookies uznawana będzie przez PL.2012+ jako działanie wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody Użytkownika na korzystanie z plików Cookies w celach opisanych w niniejszej polityce.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Tabela plików cookies

Nazwa pliku
Cookie
Długość przechowywania Cookies strony trzeciej Cel wykorzystania Cookies?
PHPSESSID Session NIE Plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do obsługi zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to liczba generowana losowo, sposób jej wykorzystania może być specyficzny dla witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymywanie statusu zalogowania użytkownika między stronami.
_ga 1 rok TAK, google.com Ten zewnętrzny plik to ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _ga nie pozwala firmie PL.2012+ na bezpośrednią identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne dane osobowe.
_gat 1 minuta TAK, google.com Ciasteczko Google Analytics jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik ciasteczko pomaga firmie PL.2012+ identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _gat nie pozwala firmie PL.2012+ na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne dane osobowe.
_gid 1 dzień TAK, google.com Rejestruje unikalny ID, który jest użyty do generowania statystycznych informacji o tym jak użytkownicy korzystają ze strony.
collect sesja TAK, google.com Używany do wysyłania informacji do Google Analytics o odwiedzających w tym o ich urządzeniu i zachowaniu. Używany do śledzenia użytkowników korzystających ze strony z różnych urządzeń i kanałów marketingowych.
YSC sesja TAK, youtube.com Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.
IDE 1 rok TAK, doubleclick.net Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.
VISITOR_
INFO1_LIVE
6 miesięcy TAK, youtube.com Ten plik cookie jest ustawiany przez YouTube w celu śledzenia preferencji użytkownika dotyczących filmów z YouTube osadzonych w witrynach; może również określić, czy odwiedzający witrynę używa nowej, czy starej wersji interfejsu YouTube.
_fbp 3 miesiące TAK, facebook.com Używany przez Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie reklam w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.
_gcl_au 3 miesiące TAK, google.com Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach korzystających z ich usług.