Zamknij

Program

Program studiów realizowany jest w 6 obszarach tematycznych (modułach): Zarządzanie, Marketing, Prawo, Finanse, Zarządzanie wydarzeniem, Komunikacja. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, żeby jak najlepiej przygotować uczestników do sprawnego funkcjonowania w branży sportowej i poza nią.

ZARZĄDZANIE 

Moduł ten jest kompleksowym kursem "zarządzania w pigułce". Po jego ukończeniu uczestnicy mają podstawową wiedzę z zarządzania typową dla programów menedżerskich na całym świecie, z uwzględnieniem specyfiki ich kierunku. Koncentruje się na następujących zagadnieniach: 
 • zarządzanie strategiczne w organizacjach sportowych i związanych ze sportem przy wykorzystaniu takich narzędzi jak PEST, VRIO, analiza interesariuszy 
 • modele biznesowe wg Ostervaldera 
 • grupy i proces podejmowania decyzji przez grupę 
 • budowanie zespołu i praca zespołowa. 
Poruszane zagadnienia mają pomóc osobom funkcjonującym w organizacjach sportowych lub związanych ze sportem lepiej zarządzać tymi organizacjami, zrozumieć ich otoczenie, zidentyfikować potencjalne problemy i podejmować właściwe decyzje. 

MARKETING 

Marketing to umiejętność myślenia o rynku: zauważania lub/i kreowania potrzeb, rozumienia konkurencji, budowania strategii. Swoje miejsce znajdą w nim zarówno kreatywni entuzjaści czy zrównoważeni analitycy, skoncentrowani stratedzy, jak i otwarci na ludzi organizatorzy. 

Marketing w branży sportowej może być rozumiany jako marketing sportu, który zajmuje się tworzeniem i komunikowaniem wartości realizowanych przez produkty sportowe lub marketing poprzez sport, który jest związany głównie z promowaniem produktów z innych branż za pośrednictwem sportu. 

Głównym celem zajęć modułu Marketing będzie przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie zastosowania koncepcji marketingowej w praktyce wszelkich typów przedsiębiorstw i organizacji związanych ze sportem. Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu metod aktywizujących: ćwiczeń, przykładów, dyskusji, studiów przypadków.  

Konstrukcja zajęć umożliwia przygotowywanie menedżerów organizacji sportowych, przedsiębiorców sportowych czy ekspertów w zakresie planowania i wdrażania narzędzi marketingowych w sporcie oraz zdobycie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dotyczących między innymi: 
 • analizy rynku sportu i wykorzystywania wyników analizy w praktyce 
 • projektowania i oceny innowacyjnych modeli biznesu sportowego
 • analizy zachowań podmiotów obecnych na rynku sportowym
 • kształtowania zachowań konkurencyjnych w biznesie sportowym
 • analizy, rekomendacji, doboru i wykorzystania instrumentów marketingowych w biznesie sportowym 
 • kształtowania sponsoringu i stosowania narzędzi oraz technik public relations w zarządzaniu organizacjami sportowymi 
 • wykorzystywania narzędzi zarządzania wartością w procesie tworzenia strategii biznesu sportowego 
 • samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej lub społecznej w sporcie 
W ramach modułu Marketing realizowane  będą  m.in. następujące treści: 
 • Koncepcja marketingu. Specyfika marketingu sportu. Marketing przez sport. Rozpoznanie rynku i relacje z klientami 
 • Tworzenie wartości 
 • Produkty sportu 
 • Budowanie silnych marek w sporcie 
 • Dostarczanie wartości 
 • Polityka cen. Sposoby ustalania cen i strategie cenowe 
 • Miejsce/dystrybucja w sporcie. 
 • Komunikowanie wartości 
 • Projektowanie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Promocja organizacji sportowych 
 • Instrumenty komunikacji marketingowej w sporcie 
 • Media społecznościowe 
 • Nowe trendy w komunikacji marketingowej a sport. 
FINANSE 

Głównym celem modułu Finanse jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesów finansowych zachodzących w organizacjach zajmujących się komercyjnie sportem i umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji menedżerskich.   

Moduł ten ma pomóc osobom odpowiedzialnym za przygotowanie wydarzeń sportowych czy też za sprzedaż produktów sportowych w sprawnym przygotowaniu budżetu i ocenie opłacalności danego przedsięwzięcia. 

W module tym będą omawiane m.in.: 
 • Analiza sprawozdania przedsiębiorstwa sportowego 
 • Narzędzia budżetowania i analizy finansowej przedsięwzięć sportowych 
 • Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej 
 • Ocena strategii budowy wartości przedsiębiorstwa sportowego 
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 
 • Zarządzanie kryzysami 
 • Relacji z mediami; social media 
 • Relacje z interesariuszami organizacji 
 • Budowa marki osobistej 
ZARZĄDZANIE WYDARZENIEM 

Wydarzenia sportowe, rozrywkowe i kulturalne to przedsięwzięcia zakrojone często na bardzo szeroką, niekiedy międzynarodową, skalę. Jednak ich sukces niezależnie od skali wymaga umiejętnego przygotowania: zaplanowania oraz organizacji (przeprowadzenia) imprezy i stanowi każdorazowo projekt złożony z wielu etapów, które należy umiejętnie skoordynować. 

Moduł  Zarządzanie wydarzeniem będzie zawierał wszystkie kolejne etapy związane z realizacją projektu, tj. kreowanie idei wydarzenia, planowanie, wdrażanie, kontrolę przebiegu oraz zakończenie, częściowo integrując tematykę pozostałych modułów realizowanych w czasie studiów. 

Słuchacze nauczą się planować budżet przedsięwzięcia, analizować jego opłacalność, oceniać jego potencjał biznesowy i wizerunkowy, pozwalający na osiągnięcie zamierzonego wyniku finansowego. Poruszone zostaną kwestie pozyskiwania finansowania poprzez sponsorów, kwestie reklamy oraz dobrania odpowiedniego modelu współpracy interesariuszy projektu, warunkującego często organizację imprezy (lub cyklu imprez). Słuchacze dowiedzą się także, jak stworzyć zespół odpowiedzialny za organizację całości wydarzenia (z uwzględnieniem wolontariuszy) i jak zaplanować outsourcing poszczególnych zadań. 

Uwaga zostanie również poświęcona kwestiom obsługi i serwisu wszystkich grup uczestników (gości, mediów, partnerów itd.). Słuchacze dowiedzą się, jakie czynniki należy brać pod uwagę, wybierając miejsce wydarzenia oraz jak zarządzać logistyką i bezpieczeństwem przy uwzględnieniu masowego charakteru imprez sportowych. 

PRAWO 

Sport i związane z nim wydarzenia bardzo często mają charakter międzynarodowy. Pośród wielu struktur istnieją trzy główne grupy, które ponoszą odpowiedzialność w zakresie międzynarodowej organizacji sportu – instytucje międzyrządowe (przede wszystkim ONZ i Rada Europy), organizacje ponadnarodowe (Unia Europejska) oraz organizacje pozarządowe (federacje sportowe, Komitety Olimpijskie). Świat sportu jest silnie zhierarchizowany, co ma zagwarantować możliwość prawidłowego nim zarządzania. Organizacje sportowe podlegają prawu obowiązującemu w danym państwie, jak również regulacjom świata sportu. 

W ramach modułu Prawo słuchacze nauczą się, jak poruszać się w obszarze regulacji prawnych rządzących światem sportu z uwzględnieniem specyfiki tego obszaru (kompilacji systemu prawnego obowiązującego w Polsce i regulacji międzynarodowych). Poruszone zostaną kwestie autonomii organizacji sportowych, ich form prawnych, a także natury regulacji sportowych oraz ich relacji z systemem prawnym obowiązującym w danym kraju; prawa sportowca oraz prawa i obowiązki w relacji sportowiec–federacja; prawa transferów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się też prawne aspekty pozyskiwania funduszy spoza działalności sportowej sensu stricto (w tym sprzedaż praw do transmisji wydarzeń sportowych), sponsoring i merchandising. Osobny aspekt to regulacje prawne dotyczące dopingu. 

Tematyka zajęć obejmować będzie wiec w szczególności zagadnienia zawarte w następujących modułach: 
Struktura podmiotów zarządzających sportem w ujęciu krajowym i międzynarodowym 
Status prawny sportowca i innych osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym 
Prawne aspekty gospodarczej eksploatacji wydarzenia sportowego i jego uczestników 
Odpowiedzialność w sporcie, ubezpieczenia odpowiedzialności sportowej  i system rozwiązywania sporów powstających w związku z działalnością sportową 
Prawne aspekty dopingu, zakładów bukmacherskich oraz odpowiedzialność karna w sporcie. 
 
KOMUNIKACJA 

Zadaniem modułu Komunikacja jest zarówno wykazanie, że utrzymywanie relacji z otoczeniem jest integralną częścią zarządzania, jak i zapoznanie uczestników programu ze sposobami planowania i organizowania procesu komunikacji tak, aby wspierać działania i wizerunek firm zajmujących się sportem i komunikujących się poprzez sport. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą umiejętność planowania komunikacji organizacji sportowych zgodnie z ich strategią i celami, a także zrozumieją wagę proaktywnego zarządzania potencjalnymi problemami, z którymi może zmierzyć się organizacja. 

DODATKOWE ELEMENTY PROGRAMU:
 • SPOTKANIA Z PRAKTYKAMI
  Spotkania ze specjalnie zaproszonymi gośćmi ze świata sportu i biznesu, w tym z kadrą CIES (spotkania z kadrą CIES odbywają się w języku angielskim) 
 • PROJEKT KOŃCOWY
  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180* 
  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 
 • PROGRAMY OBSERWACYJNE
  Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w przygotowaniach do najważniejszych wydarzeń na PGE Narodowym oraz w specjalnym programie obserwacyjnym Ekstraklasy i warsztatach w siedzibie "Przeglądu Sportowego".