Program

Ramowy program studiów:
 • Zarządzanie

  Moduł ten jest kompleksowym kursem "zarządzania w pigułce". Po ukończeniu, uczestnicy mają podstawową wiedzę z zarządzania typową dla programów menedżerskich na całym świecie, z uwzględnieniem specyfiki ich kierunku. Koncentruje się na następujących zagadnieniach:
  • naukowe zarządzanie,
  • kierunek human relations,
  • podejście systemowe,
  • motywowanie w organizacjach sportowych i związanych ze sportem,
  • kultura w organizacji,
  • zarządzanie strategiczne w organizacjach sportowych i związanych ze sportem,
  • struktura organizacji sportowych,
  • grupy i proces podejmowania decyzji przez grupę,
  • budowanie zespołu i praca zespołowa.
 • Poruszane zagadnienia mają pomóc osobom funkcjonującym w organizacjach sportowych lub związanych ze sportem lepiej zarządzać tymi organizacjami, zrozumieć ich otoczenie, zidentyfikować potencjalne problemy i podejmować właściwe decyzje.
 • Marketing


 • Sport dotyczy nie tylko milionów ludzi, którzy go czynnie uprawiają, ale także tych wszystkich, którzy pracują w prywatnych firmach, stowarzyszeniach, agencjach, organizacjach rządowych i pozarządowych, biorących udział w produkcji, organizacji i promocji branży sportowej. Sport jest ważnym zjawiskiem społecznym, do którego odwołują się media, firmy prywatne, a nawet politycy. Marketing w branży sportowej może być rozumiany jako marketing sportu, który zajmuje się tworzeniem i komunikowaniem wartości realizowanych przez produkty sportowe lub marketing poprzez sport, który jest związany głównie z promowaniem produktów z innych branż za pośrednictwem sportu. Głównym celem zajęć modułu Marketing będzie przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie zastosowania koncepcji marketingowej w praktyce wszelkich typów przedsiębiorstw i organizacji związanych ze sportem. Zajęcia będą prowadzone przy wsparciu metod aktywizujących: ćwiczeń, przykładów, dyskusji, studiów przypadków.

  W ramach modułu marketing będą realizowane m.in. następujące treści:
  1. Koncepcja marketingu. Specyfika marketingu sportu. Marketing przez sport.
  2. Rozpoznanie rynku i relacje z klientami.
  3. Tworzenie wartości.
  • Produkty sportu.
  • Budowanie silnych marek w sporcie.
  1. Dostarczanie wartości.
  • Polityka cen. Sposoby ustalania cen i strategie cenowe.
  • Miejsce/dystrybucja w sporcie.
  1. Komunikowanie wartości.
  • Projektowanie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Promocja organizacji sportowych.
  • Instrumenty komunikacji marketingowej w sporcie.
  • Media społecznościowe.
  • Nowe trendy w komunikacji marketingowej a sport.
 • Finanse

  Głównym celem modułu „Finanse” jest przekazanie Słuchaczom wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesów finansowych zachodzących w organizacjach zajmujących się komercyjnie sportem i umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji menedżerskich.


 • Moduł ten ma pomóc osobom odpowiedzialnym za przygotowanie wydarzeń sportowych, czy też za sprzedaż produktów sportowych w sprawnym przygotowaniu budżetu i ocenie opłacalności danego przedsięwzięcia.

  W module tym będą omawiane m.in.:
  1. Analiza sprawozdania przedsiębiorstwa sportowego.
  2. Narzędzia budżetowania i analizy finansowej przedsięwzięć sportowych.
  3. Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej.
  4. Ocena strategii budowy wartości przedsiębiorstwa sportowego.
 • Prawo

  Sport i związane z nim wydarzenia bardzo często mają charakter międzynarodowy. Pośród wielu struktur istnieją trzy główne grupy które ponoszą odpowiedzialność w zakresie międzynarodowej organizacji sportu – instytucje międzyrządowe (przede wszystkim ONZ i Rada Europy), organizacje ponadnarodowe (Unia Europejska) oraz organizacje pozarządowe (federacje sportowe, Komitety Olimpijskie). Świat sportu jest silnie zhierarchizowany co ma zagwarantować możliwość prawidłowego zarządzania nim. Organizacje sportowe podlegają prawu obowiązującemu w danym państwie jak również regulacjom świata sportu.


 • W ramach modułu prawo słuchacze nauczą się, jak poruszać się w obszarze regulacji prawnych rządzących światem sportu z uwzględnieniem specyfiki tego obszaru (kompilacji systemu prawnego obowiązującego w Polsce i regulacji międzynarodowych). Poruszone zostaną kwestie autonomii organizacji sportowych, ich form prawnych, a także natury regulacji sportowych oraz ich relacji z systemem prawnym obowiązującym w danym kraju; prawa sportowca oraz prawa i obowiązki w relacji sportowiec – federacja; prawa transferów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się też prawne aspekty pozyskiwania funduszy spoza działalności sportowej sensu stricto (w tym sprzedaż praw do transmisji wydarzeń sportowych), sponsoring i merchandising. Osobny aspekt to regulacje prawne dotyczące dopingu.

  Tematyka zajęć obejmować będzie wiec w szczególności zagadnienia zawarte w następujących modułach:
  1. Struktura podmiotów zarządzających sportem w ujęciu krajowym i międzynarodowym.
  2. Status prawny sportowca i innych osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.
  3. Prawne aspekty gospodarczej eksploatacji wydarzenia sportowego i jego uczestników.
  4. Odpowiedzialność w sporcie, ubezpieczenia odpowiedzialności sportowej i system rozwiązywania sporów powstających w związku z działalnością sportową.
  5. Prawne aspekty dopingu, zakładów bukmacherskich oraz odpowiedzialność karna w sporcie.
 • Komunikacja

  Zadaniem modułu „Komunikacja” jest wykazanie, iż utrzymywanie relacji z otoczeniem jest integralną częścią zarządzania, jak również zapoznanie uczestników programu ze sposobami planowania i organizowania procesu komunikacji tak, aby wspierać działania i wizerunek firm zajmujących się sportem i komunikujących się poprzez sport. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą umiejętność planowania komunikacji organizacji sportowych zgodnie z ich strategią i celami, a także zrozumieją wagę proaktywnego zarządzania potencjalnymi problemami, z którymi może zmierzyć się organizacja.


 • Moduł ten będzie odnosić się m.in. do:
  1. Roli komunikacji w organizacji sportowej.
  2. Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
  3. Zarządzania kryzysami.
  4. Relacji z mediami oraz social media.
  5. Relacji z interesariuszami organizacji.
  6. Budowa marki osobistej.
 • Zarządzanie wydarzeniem


 • Wydarzenia sportowe, rozrywkowe i kulturalne to przedsięwzięcia zakrojone często na bardzo szeroką, niekiedy międzynarodową, skalę. Jednak ich sukces niezależnie od skali wymaga umiejętnego przygotowania: zaplanowania oraz organizacji (przeprowadzenia) imprezy i stanowi każdorazowo projekt złożony z wielu etapów, które należy umiejętnie skoordynować.

  Moduł Zarządzanie wydarzeniem będzie zawierał wszystkie kolejne etapy związane z realizacją projektu tj. kreowanie idei wydarzenia, planowanie, wdrażanie, kontrolę przebiegu oraz zakończenie, częściowo integrując tematykę pozostałych modułów realizowanych w czasie studiów.

  Słuchacze nauczą się planować budżet przedsięwzięcia, analizować jego opłacalność, oceniać jego potencjał biznesowy i wizerunkowy, pozwalający na osiągnięcie zamierzonego wyniku finansowego. Poruszone zostaną kwestie pozyskiwania finansowania poprzez sponsorów, kwestie reklamy oraz dobrania odpowiedniego modelu współpracy interesariuszy projektu, warunkującego często organizację imprezy (lub cyklu imprez). Słuchacze dowiedzą się także, jak stworzyć zespół odpowiedzialny za organizację całości (z uwzględnieniem wolontariuszy) i jak zaplanować outsourcing poszczególnych zadań.

  Uwaga zostanie również poświęcona kwestiom obsługi i serwisu wszystkich grup uczestników (gości, mediów, partnerów, etc). Słuchacze dowiedzą się, jakie czynniki należy brać pod uwagę, wybierając miejsce wydarzenia oraz jak zarządzać logistyką i bezpieczeństwem przy uwzględnieniu masowego charakteru imprez sportowych.
  • Spotkania z praktykami ( w tym spotkania z kadrą CIES; uprzejmie informujemy, że spotkania z kadrą CIES będą się odbywały w języku angielskim)
  • Projekt końcowy

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180*
* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Dodatkowo słuchacze mają możliwość wzięcia udziału w przygotowaniach do wszystkich najważniejszych wydarzeń na PGE Narodowym.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie ALK oraz na terenie PGE Narodowego.

Organizacja zajęć:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:
 • soboty – 8:45-15:45
 • niedziele - 8:45-15:45
Terminy zjazdów:

Daty zjazdów nowej edycji (I semestr):
 • 20-21.10.2018
 • 24-25.11.2018
 • 08-09.12.2018
 • 26-27.01.2019
 • 09-10.02.2019
 • 23-24.02.2019


POBIERZ INFORMATOR