https://pgen.pl/assets/cache/9eb32cef5570f5a234b774dfd9941e96_750_319_optim.jpg

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży

Rada Nadzorcza Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w Warszawie zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży w Spółce Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania:

a) wymagania konieczne:
- ukończone studia wyższe;
- co najmniej 8-letni staż pracy w obszarze działalności gospodarczej, w tym nie mniej niż 3-letnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim;
- doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami;
- doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu planów strategicznych i operacyjnych oraz budżetów spółek kapitałowych;
- umiejętność strategicznego myślenia, wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów, zdolności negocjacyjne i organizatorskie,
- doświadczenie w zakresie działalności sektora, w którym działa Spółka;
- doświadczenie w zarządzaniu minimum kilkunastoosobowymi zespołami;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- nie podleganie określonym w przepisach prawa pracy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
- dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

b) wymagania pożądane:
- posiadanie certyfikatu MBA lub dyplomu menedżerskiego podobnej rangi;
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość z zasad nadzoru właścicielskiego;
- dobra znajomość języka angielskiego.

2. Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży powinien spełniać wymagania:

a) wymagania konieczne:
- ukończone studia wyższe;
- co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze działalności gospodarczej, w tym nie mniej niż 3-letnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim;
- wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze i sprzedażowe, nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów, zdolności negocjacyjne i organizatorskie;
- doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedaży i marketingu minimum kilkunastoosobowym zespołem;
- doświadczenie w przygotowaniu oraz wdrażaniu planów i budżetów sprzedaży i marketingu ukierunkowanych na wysoką rentowność;
- doświadczenie w zakresie działalności sektora, w którym działa Spółka;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- nie podleganie określonym w przepisach prawa pracy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
- dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

b) wymagania pożądane:
- posiadanie certyfikatu MBA lub dyplomu menedżerskiego podobnej rangi;
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
- dobra znajomość języka angielskiego.

3. Zgłoszenia Kandydatów powinny zawierać:
a) wskazanie stanowiska, na które kandydat aplikuje;
b) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko;
c) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu kontaktowego lub faksu);
d) aktualny, nie starszy niż 30 dni oryginał zaświadczenia o niekaralności;
e) aktualny, nie starszy niż 30 dni oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza;
f) poświadczone kopie następujących dokumentów:
- dowodu tożsamości;
- dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
- świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
g) oświadczenie kandydata o:
- ukończeniu studiów wyższych;
- stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisku, na które kandydat aplikuje;
- poziomie znajomości języka angielskiego;
- korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
- braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;
h) oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję;
i) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i Nr 165, poz. 1171) albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.);
j) informacja o dużych projektach, którymi zarządzał (maksymalnie 1 strona A4)- w przypadku kandydowania na stanowisko Prezesa Zarządu;
k) informacja o udokumentowanych sukcesach w sprzedaży (maksymalnie 1 strona A4)- w przypadku kandydowania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży;
l) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata;
m) odpisy i kopie dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

4. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej określa Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

5. Pisemne zgłoszenie kandydatów powinno być doręczone do dnia 22 listopada 2012 r. do północy. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00, w sekretariacie, w siedzibie Spółki przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie, z zastrzeżeniem dnia 22 listopada 2012 roku, kiedy to zgłoszenia będą przyjmowane do północy. O dochowaniu terminu decyduje data doręczenia zgłoszenia Spółce.

6. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z napisem: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w Spółce Narodowe Centrum Sportu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - nie otwierać".

7. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Kandydat może również przedstawić swoją koncepcję dotyczącą funkcjonowania Spółki w warunkach samodzielnego finansowania, optymalizacji przychodów Stadionu Narodowego oraz zagospodarowania terenów wokół Stadionu Narodowego.

8. Bez rozpoznania pozostawia się:
a) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;
b) zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

9. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 23 listopada 2012 r.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spośród osób, które przesłały zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie od dnia 4 grudnia 2012 r. do dnia 11 grudnia 2012 r.

11. Kandydaci zostaną indywidualnie zawiadomieni o zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

13. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w dni robocze w sekretariacie w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w godz. 9.00-15.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr tel. (22) 295 91 27.

14. Zakres informacji udostępnianych kandydatom obejmuje następujące dokumenty dotyczące Spółki wypis z KRS, Akt Założycielski Spółki, Schemat Organizacyjny, sprawozdanie finansowe za rok 2011 i F-01 za dwa kwartały 2012 r.

15. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

16. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym.Link skrócony: www.stdn.pl/e1a9d

Co o tym sądzisz?